SeminarThailand สัมมนาทั่วไทย ศูนย์รวมสัมมนา คอร์สอบรม หลักสูตร ต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ทุกคน มีทั้งคอร์สออนไลน์ อบรมในองค์กร นอกจากนั้นยังมีคอร์สฟรีๆ อีกมากที่ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัด
การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
(Teamwork Excellence)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี


11 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะการทำงานไม่สามารถทำหรือคิด พร้อมทั้งดำเนินการได้เพียงคนเดียว แต่ในความเป็นจริงการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือทั้งความคิด การปฏิบัติ การติดต่อประสานงานกับคนอื่นตลอดเวลา ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปแนวทางที่ตั้งเป้าไว้ได้ การทำงานเป็นทีมไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าต้องมีคนหลายๆ คนมาร่วมกันจึงเป็นทีมได้ แต่การที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นมาอยู่รวมกันก็นับว่าเป็นทีมงานแล้วเช่นกัน
ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภายในทีม การยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่ต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานภายในทีม และองค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะประสานงานหรือจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะตามมาได้ โดยจะเน้นจากกิจกรรมหรือ Workshop ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการฝึกปฏิบัติภายในห้อง และนำข้อคิดที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบเป็นทีม
2. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อต้องการให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการและจิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีม
4. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดมุมมองแนวคิดแบบใหม่ในการทำงานภายในองค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ทัศนคติกับการทำงานภายในองค์กร - ให้ทุกคนถ่ายทอดความรู้สึกของการทำงานภายในองค์กรเพื่อรับทราบถึงทัศนคติต่อองค์กร
2. กิจกรรม Workshop “การพัฒนาทัศนคติของการทำงาน”
3. 3 ป. กับการพัฒนาตนเอง
4. อิทธิพลทางความคิด
5. มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน
6. ความหมายและความสำคัญของทีม
7. องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม
8. กิจกรรม “องค์กรจะอยู่หรือพัง” -กิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมองภาพรวมขององค์กรและทีมงานเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน
9. การพัฒนาความสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน
10. กิจกรรม Role Play บทบาทสมมติเกี่ยวกับการทำงานภายในองค์กร – ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เห็นถึงปัญหาของการทำงานของตนเอง และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
11. ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล
12. การสื่อสารและการประสานงาน
13. กิจกรรม “ทักษะการสื่อสารการสั่งงาน”
14. ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งในการทำงาน
15. กิจกรรม “วงกลมแห่งพลังของทีมงาน” – ให้แต่ละทีมทำงานที่วิทยากรได้มอบหมาย เพื่อให้เห็นถึง ความเป็นผู้นำการทำงานและการแก้ปัญหาของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งได้เห็นทักษะการทำงานของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน พร้อมให้แต่ละทีมนำเสนอความคิดจากกิจกรรมที่ได้
16. สรุปการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมดและถามตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
SeminarThailand.com สัมมนาไทยแลนด์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสัมมนา จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา คอร์ส อบรม เทรนนิ่ง โค้ช คอร์สออนไลน์ หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบัน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย เว็ปเราได้รวบรวม อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย
รวมคอร์สอบรม สัมมนาทั่วไทย Seminar Course Public Training In-house Training สัมมนา, คอร์ส, อบรม, เทรนนิ่ง, โค้ช, คอร์สออนไลน์, หลักสูตร สัมมนาฟรี อบรมฟรี การฝึกอบรม หลักสูตร อบรม อบรม สัมมนา ฟรี อบรมอาชีพฟรี อบรมนายหน้าอสังหา อบรม สัมมนา ฟรี การฝึกอบรมพนักงาน งานสัมมนาฟรี อบรมการตลาด อบรมการพูด หลักสูตร การอบรม พนักงาน หลักสูตร การ อบรม หลักสูตร อบรม ระยะสั้น หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาธุรกิจ ฟรี คอร์ส สัมมนา อบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร อบรม โลจิสติกส์ สอนภาษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด เจรจาต่อรอง ไอที อินเตอร์เน็ต ไอที คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การลงทุน หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ start up บริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหาร/ผู้นำ การตลาด การตลาด จัดซื้อ การบริการ การตลาดออนไลน์ facebook google [email protected] youtube การงาน อาชีพ ขายของออนไลน์ งานบุคคล หัวหน้างาน การทำงาน วิชาชีพ นักขาย ธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ AEC เตรียมสอบ การเรียน การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แม่และเด็ก แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ สุขภาพ/แพทย์ สุขภาพผู้ชาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ใหญ่ ประกัน แพทย์ ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ กราฟฟิค ดูดวง หมอดู แฟชั่น โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก บริหารการผลิต บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ/มาตรฐานต่าง ๆ แฟรนไชส์ ค้าขาย แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำอาหาร อาหารไทย อาหารฮาลาล ร้านอาหาร mlm ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว โรงแรม การท่องเที่ยว โรงแรม ความงาม การแต่งหน้า ดูแลผิว ทำผม ตัดผม อาหารเสริม/สมุนไพร อื่น ๆ ลดความอ้วน ออกกำลังกาย สอนเต้น สอนการแสดง ความปลอดภัย ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา พลังงาน สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม