คอร์สอื่นๆ
อบรมพลังงาน
LINE ID: @trainingbymotiva
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานทุกอย่างอย่างคุ้มค่า
อบรมสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
LINE ID: 081 861 4331
เงื่อนไขการให้บริการ Condition
1. กำหนดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 35-40 ท่านต่อรุ่น
2. อัตราค่าบริการนี้ รวมค่าค่าเดินทางของวิทยากร (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล) รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
3. มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม
อบรมพลังงาน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม EQS TRAINING CENTER
บริการจัดฝึกอบรมด้านพลังงาน ทั้งการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) และการอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training)
อบรมพระพุทธศาสนา
สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดยานนาวา (พระอารามหลวง)
ได้ร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี ภายใต้
แนวคิด “ สนุก สุข ซึ้ง กินใจ ” โดยมีหลักสูตรการอบรมธรรมะอารมณ์ดี จำนวน ๕ หลักสูตร ซึ่งสามารถร...
คอร์สอบรมต่างประเทศ
สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ที่อยู่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๐๘๐,
๐๘๓-๐๓๔-๒๓๓๖ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๑๐๘๐ E-mail: [email protected] Facebook: www.facebook.com/ssrutraining
คอร์สอบรมความปลอดภัย
LINE ID: netech01
หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ
คอร์สสอนการแสดง
LINE ID: airy_voiceroom
หลักสูตรสำหรับศิลปะการแสดง ที่แบ่งกลุ่มตามระดับอายุของผู้เรียนดังนี้ 7-14 ปี ,15-19ปี และ 20 ปี ขึ้นไป เน้นการฝึกฝนให้กล้าแสดงออก, ฝึกฝนเทคนิคการแสดงที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงบทละคร และ รู้และเข้าใจในศิลปะการแสดงที่แท้จริง ฝึกสอนโดยทีมครูผู้มีประสบการณ์หลากหลายจากทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนต์ และผู้กำกับโดยตรง
คอร์สดูดวง หมอดู
LINE ID: 094-629-8799
แบบเรียนเป็นกลุ่ม รับจำนวนจำกัด เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19- 20 พฤษภาคม 2555 สมัครด่วน !!! สนใจติดต่อ อ.กิติคุณ โทร. 094-629-8799, 091-919-5564 , 02-565-2439
อบรมสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
โอกาสศึกษาต่อ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทางสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อบรมพลังงาน
ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบ...
อบรมพระพุทธศาสนา
หลักสูตรอบรมคุณธรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังเหมาะกับกลุ่มพิเศษที่ต้องการข้อเสนอแนะเป็นพิเศษ เหมาะกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่พึงประสงค์ในสังคมไทยและสังคมโลก เนื้อหาในแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการสอดแ...
คอร์สอบรมต่างประเทศ
บริการจัดโปรแกรมดูงานต่างประเทศให้องค์กรและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ราชการ
คอร์สอบรมความปลอดภัย
บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด [RCS Safetytech Services Co.,Ltd.] ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการทำงานให้ปลอดภัย ปลอดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยยึดถือแนวนโยบายที่ว่า "ความปล...
คอร์สสอนการแสดง
คลาสนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยช์ผ่านกระบวนการของการแสดง ส่วนนักแสดงทุกคนจะต้องมีความคิดมีไอเดีย นักแสดงที่เก่งคือนักแสดงที่สามารถเลือกไอเดียที่ดี เป็นนักเลือกที่ดี ฉะนั้นการที่คุณจะเป็นนักเลือกที่ดีได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ เพื่อที่คุณจ...
คอร์สดูดวง หมอดู
- ดูลักษณะบุคคลจากตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้เขียนใส่ไว้ในนามบัตร
- รู้ถึงวิธีการตั้งรับ และ การรุก ในการทำธุรกิจกับคู่ค้าเพียงแค่อ่านลักษณะนิสัยจากเบอร์โทรศัพท์มือถือ
- จะรับสมัครพนักงาน สิ่งที่ดูอย่างแรกคือเบอร์โทรศัพท์ และ หมายเลขบัตรประชาชน 5 ตัวท้าย ที่จะบ่งบอกถึงลัษณะนิสัย
- บ้านเลขที่แบบนี้ คนบ้านบ้านต้องระวังในเรื่องใ...
“สัมมนาทั่วไทย” แนะนำบทความที่น่าสนใจ
จำนวน 1 รายการ
LINE ID: @wealthspace
คงไม่มีใครที่อยากทำงานอย่างเดียวจนหัวหมุน แต่คนทำธุรกิจหลายคนที่อยู่ในช่วงขายดี ทำงานคนเดียว ยังไม่กล้าปล่อยงานให้คนอื่น คงหลีกเลี่ยงสภาวะนี้ไม่ได้ ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เช้า เที่ยง เย็น ดึก คุณต้องสาละวนกับงาน จนลืมเวลาให้ตัวเอง นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมา “ผิดทาง” ทำอย่างไรให้คุณทำงานได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันคุณก็มีเวลาให้กับตัว...
คอร์สสอนการแสดง
SeminarThailand.com สัมมนาไทยแลนด์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสัมมนา จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา คอร์ส อบรม เทรนนิ่ง โค้ช คอร์สออนไลน์ หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบัน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย เว็ปเราได้รวบรวม อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย
รวมคอร์สอบรม สัมมนาทั่วไทย Seminar Course Public Training In-house Training สัมมนา, คอร์ส, อบรม, เทรนนิ่ง, โค้ช, คอร์สออนไลน์, หลักสูตร สัมมนาฟรี อบรมฟรี การฝึกอบรม หลักสูตร อบรม อบรม สัมมนา ฟรี อบรมอาชีพฟรี อบรมนายหน้าอสังหา อบรม สัมมนา ฟรี การฝึกอบรมพนักงาน งานสัมมนาฟรี อบรมการตลาด อบรมการพูด หลักสูตร การอบรม พนักงาน หลักสูตร การ อบรม หลักสูตร อบรม ระยะสั้น หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาธุรกิจ ฟรี คอร์ส สัมมนา อบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร อบรม โลจิสติกส์ สอนภาษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด เจรจาต่อรอง ไอที อินเตอร์เน็ต ไอที คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การลงทุน หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ start up บริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหาร/ผู้นำ การตลาด การตลาด จัดซื้อ การบริการ การตลาดออนไลน์ facebook google [email protected] youtube การงาน อาชีพ ขายของออนไลน์ งานบุคคล หัวหน้างาน การทำงาน วิชาชีพ นักขาย ธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ AEC เตรียมสอบ การเรียน การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แม่และเด็ก แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ สุขภาพ/แพทย์ สุขภาพผู้ชาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ใหญ่ ประกัน แพทย์ ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ กราฟฟิค ดูดวง หมอดู แฟชั่น โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก บริหารการผลิต บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ/มาตรฐานต่าง ๆ แฟรนไชส์ ค้าขาย แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำอาหาร อาหารไทย อาหารฮาลาล ร้านอาหาร mlm ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว โรงแรม การท่องเที่ยว โรงแรม ความงาม การแต่งหน้า ดูแลผิว ทำผม ตัดผม อาหารเสริม/สมุนไพร อื่น ๆ ลดความอ้วน ออกกำลังกาย สอนเต้น สอนการแสดง ความปลอดภัย ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา พลังงาน สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม