ฝึกอบรมภายในองค์กร In-House Training
In-House Training
แนวคิดและความเข้าใจต่อการจัดทำ Job Description ที่มีประสิทธิภาพ ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม – ความเชื่อมโยงระหว่าง Job Description และ Competency ความเชื่อมโยงของ Job Description กับความสำเร็จขององค์กร X-Ray องค์กร เพื่อออกแบบ Job Description : ความร่วมมือระหว่าง HR Manager และผู้บริหารองค์กร (CEO) ในการร่วมมือออกแบบ JD ที่มีปร...
In-House Training
LINE ID: PIMM2703
หลักสูตร KPIs S-M-A-R-T PLANNING
การกำหนด KPIs นั้นต้องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภาระกิจองค์กร ถูกถ่ายสู่ KPIs ระดับหน่วยงานสู่ตำแหน่งงาน และสิ่งที่สำคัญ คือ การนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้นในหลักสูตร ‘’ KPIs SMART PLANNING ’’ เป็นหลักสูตร ที่จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับ KPIs ที่กำหนด ม...
In-House Training
LINE ID: @trainingbymotiva
ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
...
In-House Training
LINE ID: @lhtraining
เป็นที่ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่น ๆ

ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบร...
In-House Training
LINE ID: @lhtraining
ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราต่างทำงานกันอย่างเร่งรีบ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาจากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องคน นั่นทำให้การจัดการอารมณ์ และจัดการตนเองยากขึ้น บางทีเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร แบกรับความเครียดและความทุกข์เก็บไว้เพียงคนเดียว

องค์กรใหญ่ๆระดับโลก อาทิ Google, Apple, P&G ได้ทำการ...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
เป็นเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ขยายมุมมอง ขยายวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล คิดในสิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึง ตรึกตรองได้ถ้วนถี่ รอบด้าน คิดถึงใจคนรอบข้าง ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อม และมองการณ์ไกล เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราทุกคนเข้าใจได้อย่างง่ายๆ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) ...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
Lateral Thinking คือ เทคนิคคิดสร้างสรรค์ที่คิดค้นโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้คนทำงานสามารถคิดสร้างสรรคืได้ในเวลาอันสั้น และเป็นความคิดที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนา หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้กับองค์กร เทคนิคดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถทำให้คนทำงานคิดสร้างสรรค์ได้จริง ...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
ระบบคิดแบบ Six Thinking Hats ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน มีชื่อเสียงระดับโลกมากว่า 30 ปี บริษัทชั้นแนวหน้าทั่วโลก ใช้ระบบคิดนี้กันอย่างแพร่หลาย เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์เพราะการคิดเป็นจุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพการทำงาน ถ้าคิดเป็นระบบจะแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ ถ้ามีวิธีประชุมที่กระชับสร้างสรรค์จะได้ข้อสรุปเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการประชุมได้ สื่อ...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
หลักสูตร Work Across Functions ประสานงานสร้างสรรค์ สื่อสารอย่งมีประสิทธิภาพ โดย อ.รัศมี ธันยธร ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการให้บุคลากรของตนสามารถเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น เพราะการทำงานร่วมกันในฝ่าย/แผนกเดียวกัน หรือต่างแผนก เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเกื้อหนุน ทำให้งานออกมาได้รวดเร็ว มีคุณภาพ คนทำงานในองค์ก...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
วิธีการคิดแบบ Cresitive (Creative + Positive) Thinking (เครซิทิฟ) คือแนวทางที่ทำให้คนทำงานเข้าใจว่า ความคิดของตนเองจะส่งผล ต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าคนทำงานคิดบวก คิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติทางบวก มีแรงจูงใจในการทำงาน มีจิตใจที่สร้างสรรค์ พูดกันอย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
สถาบันจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านการคิดสร้างสรรค์ และเป็นตัวแทนที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ จาก Dr.Edward de Bono ปรมาจาย์ด้านการคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรTraining หลักสูตรคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรคิดบวก หลักสูตรInnovation ในประเทศไทย

IN-HOUSE TRAINING หลักสูตรอบรมสัมมนาในองค์กร
ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างให้ความสนใจในการพัฒนาบุคคลา...
“สัมมนาทั่วไทย” แนะนำบทความที่น่าสนใจ
จำนวน 3 รายการ
LINE ID: creativitycenter
ท่านสามารถจัดหลักสูตร ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับ World Class ครบถ้วนทุกหลักสูตรได้ที่นี่ ที่เดียวในประเทศไทย คือที่นี่ บริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด หลักสูตรภายใต้ร่มใหญ่ของความคิดสร้างสรรค์ มีหลายหลักสูตร เมื่อเรียนต่อเนื่องกันก็จะได้เทคนิคที่สามารถนำไปใช้ตอบโจทย์ได้ทุกด้าน หากต้องการเรียนทีละหนึ่ง หรือสองหลักสูตรก็สามารถทำได้ โ...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
วิธีพัฒนาบุคลากรหรือคนทำงานนั้นเริ่มง่ายๆแบบธรรมชาติๆ จนพัฒนาไปถึงการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาภายในองค์กร(In-House Training) คือ พัฒนาแบบพี่สอนน้อง หัวหน้าสอนลูกน้อง ค่อยๆทำค่อยๆไป ว่างเมื่อไรก็สอนเมื่อนั้น พี่ให้น้องไปหัดทำเอง หัวหน้าสั่งให้ลูกน้องฝึกตนเอง พัฒนาตนเอง อาจเป็นเพราะหัวหน้าไม่มีเวลาสอน หัวหน้าทำงานเก่งแต่ไม่รู้จะสอนลูกน้องอย่างไร หัวหน...
In-House Training
LINE ID: creativitycenter
เราจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในองค์กรเดียวกัน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกปฏิบัติกับโจทย์การทำงานจริง ขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและนำไปใช้งานได้จริงหลังจากเรียนจบแล้ว ถ้าองค์กรต้องการให้งานพัฒนา องค์กรต้องพัฒนาคนทำงานหรือที่เราเรียกว่าบุคลากร พัฒนาให้ดียิ่ง ถ้างานพัฒน...
In-House Training
SeminarThailand.com สัมมนาไทยแลนด์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสัมมนา จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา คอร์ส อบรม เทรนนิ่ง โค้ช คอร์สออนไลน์ หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบัน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย เว็ปเราได้รวบรวม อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย
รวมคอร์สอบรม สัมมนาทั่วไทย Seminar Course Public Training In-house Training สัมมนา, คอร์ส, อบรม, เทรนนิ่ง, โค้ช, คอร์สออนไลน์, หลักสูตร สัมมนาฟรี อบรมฟรี การฝึกอบรม หลักสูตร อบรม อบรม สัมมนา ฟรี อบรมอาชีพฟรี อบรมนายหน้าอสังหา อบรม สัมมนา ฟรี การฝึกอบรมพนักงาน งานสัมมนาฟรี อบรมการตลาด อบรมการพูด หลักสูตร การอบรม พนักงาน หลักสูตร การ อบรม หลักสูตร อบรม ระยะสั้น หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาธุรกิจ ฟรี คอร์ส สัมมนา อบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร อบรม โลจิสติกส์ สอนภาษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด เจรจาต่อรอง ไอที อินเตอร์เน็ต ไอที คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การลงทุน หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ start up บริหารจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหาร/ผู้นำ การตลาด การตลาด จัดซื้อ การบริการ การตลาดออนไลน์ facebook google [email protected] youtube การงาน อาชีพ ขายของออนไลน์ งานบุคคล หัวหน้างาน การทำงาน วิชาชีพ นักขาย ธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ AEC เตรียมสอบ การเรียน การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แม่และเด็ก แม่ เด็ก ผู้สูงอายุ สุขภาพ/แพทย์ สุขภาพผู้ชาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ใหญ่ ประกัน แพทย์ ไลฟสไตล์ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ ออกแบบ กราฟฟิค ดูดวง หมอดู แฟชั่น โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก บริหารการผลิต บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ/มาตรฐานต่าง ๆ แฟรนไชส์ ค้าขาย แฟรนไชส์ ค้าขาย ทำอาหาร อาหารไทย อาหารฮาลาล ร้านอาหาร mlm ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การท่องเที่ยว โรงแรม การท่องเที่ยว โรงแรม ความงาม การแต่งหน้า ดูแลผิว ทำผม ตัดผม อาหารเสริม/สมุนไพร อื่น ๆ ลดความอ้วน ออกกำลังกาย สอนเต้น สอนการแสดง ความปลอดภัย ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา พลังงาน สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม